พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
ข้อมูล
 
จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุ

จัดซื้อ จัดจ้าง : จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 7 รายการ

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 7 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : วัสดุวิทยาศาตร์ตรวจDNA 1 รายการ

วัสดุวิทยาศาสตร์ตรวจDNA 1รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : จัดซื้อวิทยาศาสตร์ DNA

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศจัดซืิ้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA (จำนวน 38 รายการ)

ประกาศจัดซืิ้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA (จำนวน 38 รายการ)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางเงินจัดสรร-ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงิน - ราคากลาง

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อ-จ้าง ปีงบ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จ้าง ปีงบ 2561

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph GC)

จัดซื้อ จัดจ้าง : จัดซื้อเครื่องน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง

ราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)


ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

ราคากลางเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

จัดซื้อ จัดจ้าง : รายละเอียด สร้างอำนาจเจริญเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร พฐ.จว.อำนาจเจริญ

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ จ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

ร่างประกาศและร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)


ตารางแสดงวงเงินเงิบประมาณ (ราคากลาง)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (7)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (7)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (6)

ประกาศราคากลาง (6)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (5)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (5)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (4)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (4)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (3)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (3)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (2)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (2)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน 8 เครื่อง

ราคากลางเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพฐ.๓

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพฐ.๓

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19-10-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซื้อตู้แช่แข็ง (Freezers)-20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง

19-10-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซื้อตู้แช่แข็ง (Freezers)-20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางเครื่อง Live Scan (497,700 บาท)

ประกาศราคากลางเครื่อง Live Scan

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21-9-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร

21-9-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง Live Scan


ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง Live Scan

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติ 60

ราคากลางโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติ 60

จัดซื้อ จัดจ้าง : โครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 5 เครื่อง

โครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 5 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : โครงการ จัดจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC. ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 2 เครื่อง

โครงการ จัดจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC. ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 2 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC MS ยี่ห้อ PerkinElmer จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC MS  ยี่ห้อ PerkinElmer จำนวน ๑ เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี

17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี

จัดซื้อ จัดจ้าง : 23/5/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

23/5/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/5/2560 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการท่อก๊าซสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) จำนวน 4 รายการ และเครื่องตรวจเขม่่าปืน (AAS) จำนวน 1 รายการ

17/5/2560  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการท่อก๊าซสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) จำนวน 4 รายการ และเครื่องตรวจเขม่่าปืน (AAS) จำนวน 1 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 28/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขนย้าย DNA

28/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขนย้าย DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/03/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/03/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑
เครื่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/2/60 ราคากลางวัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ

15/2/60  ราคากลางวัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/2/60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบฯ

14/2/60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 02/02/60 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

02/02/60 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดซื้อ จัดจ้าง : 30-1-60 กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุน จำนวน ๑ เครื่่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่่อง

30-1-60 กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุน จำนวน ๑ เครื่่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/12/59 โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

1/12/59 โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 10/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

10/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

9/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 28/10/59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการกั้นห้องทำงานกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.3

28/10/59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการกั้นห้องทำงานกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.3

จัดซื้อ จัดจ้าง : 26/10/59 การจ้างเหมาโครงการกั้นห้องกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

26/10/59 การจ้างเหมาโครงการกั้นห้องกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 3 รายการ

19/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 3 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 16/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อตู้เก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและแผ่นประวัติชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

16/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อตู้เก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและแผ่นประวัติชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาจัดหาวัสดุพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับหน่วยงานในสังกัด ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

15/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาจัดหาวัสดุพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับหน่วยงานในสังกัด ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประวัติอาชญากรด้วยระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

14/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประวัติอาชญากรด้วยระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

จัดซื้อ จัดจ้าง : 6/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานก่อสร้าง การจัดโครงการปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 3 (หลังเก่า)

6/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานก่อสร้าง การจัดโครงการปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 3 (หลังเก่า)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 24/8/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่อง

24/8/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA  จำนวน ๑  เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 16/08/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

16/08/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/8/59 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/8/59 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 22/07/59 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่อง

22/07/59 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/7/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน 1 เครื่อง

11/7/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

13/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์และสอบเทียบเครื่อง AAS จำนวน 1 งาน

9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์และสอบเทียบเครื่อง AAS จำนวน 1 งาน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง

9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 3/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 10 รายการ

 3/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 10 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 2/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 6 รายการ

2/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/3/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

17/3/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/12/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานตรวจสถานที่เกินเหตุ จำนวน 37 รายการ

15/12/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานตรวจสถานที่เกินเหตุ จำนวน 37 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 23/11/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 5 รายการ

23/11/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 5 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/10/58 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ พร้อมแทงค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/10/58 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ พร้อมแทงค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อม่านปรับแสง

7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   จัดซื้อม่านปรับแสง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 6/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับใช้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

6/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับใช้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

จัดซื้อ จัดจ้าง : 5/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบ multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 11 เครื่อง

5/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบ multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 11 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/10/58 ประกาศผลการประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/10/58 ประกาศผลการประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 32/09/58 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติพร้อมแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

32/09/58 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติพร้อมแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 23/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) จำนวน ๑ เครื่อง พิสูจน์หลักฐานจังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,ยโสธร,ชัยภูมิ,อุบลราชธานี

23/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) จำนวน ๑ เครื่อง พิสูจน์หลักฐานจังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,ยโสธร,ชัยภูมิ,อุบลราชธานี

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.)จำนวน 1 เครื่อง

22/09/58  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.)จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21/9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ชนิด 16 ตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ชนิด 16 ตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 18/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓

18/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/09/2558 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

17/09/2558 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

17/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2558

15/9/2558 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2558 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

15/9/2558 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

15/9/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

15/9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/9/2558 ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตารางวิเคราะห์ประมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/9/2558 ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตารางวิเคราะห์ประมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 7/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/08/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

19/08/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/08/2558 ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพของทางราชการ

ด้วย ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของราชการ ประเภทรถยนต์ จำนวน ๘ คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ในสังกัด ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 6/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

6/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

11/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

17/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

 
 

Back to Top