พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

   ๑.งานธุรการและงานสารบรรณ

   ๒. งานบริหารงานบุคคล

   ๓. งานคดีและวินัย

   ๔. งานนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์

   ๕. งานการเงินและงานบัญชี

   ๖. งานงบประมาณ

   ๗. งานส่งกำลังบำรุง

   ๘. งานสวัสดิการ

   ๙. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

  ๑๐. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ๑๑. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  ๑๒. งานศึกษาอบรม

  ๑๓. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานะภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานะภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  ๑๔. ดำเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย การสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง งานตรวจสอบประวัติ ลายพิมพ์นิ้วมือ

  ๑๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

  ๑๖. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

  ๑๗. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 
 

Back to Top