พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้

    ๑. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

        ของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

    ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยบกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

    ๓. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


    

 
 

Back to Top