พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอื่น ๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบแต่ละจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน

         ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

    ๓. ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

    ๔. ตรรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ

          ยาเสพติด และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในระบบเครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

          กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

   ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย บุคคลพันโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย

         พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

    ๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พ.ต.ท.หญิง วิสนีย์  โลขันธ์

นวท.(สบ3) พฐ.จว.ชัยภูมิ

               

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง โสภิดา ประภาสะโนบล      ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  อิ่มสวัสดิ์      

นวท.(สบ2) พฐ.จว.ชัยภูมิ                         นวท.(สบ2) พฐ.จว.ชัยภูมิ

ร.ต.อ.หญิง วิภาวี  คร้อมสูงเนิน

นวท.(สบ1) พฐ.จว.ชัยภูมิ

              

          ร.ต.ท.สมศักดิ์  พลสุวรรณ              ร.ต.ท.วิจารณ์  จินดามาตย์         

           รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ชัยภูมิ             รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ชัยภูมิ         

                

ร.ต.ท.สมหวัง  ดิเรกศรี                   ร.ต.ต.นพดล  สวงโท

 รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ชัยภูมิ           รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ชัยภูมิ

                

ร.ต.ต.สุเทพ  หาญพยัคฆ์                      ร.ต.ต.ศักดิ์ศรี  วิลาศรี

    รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ชัยภูมิ                รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ชัยภูมิ

 

 

 

 
 

Back to Top