พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอื่น ๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบแต่ละจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน

         ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

    ๓. ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

    ๔. ตรรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ

          ยาเสพติด และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในระบบเครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

          กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

   ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย บุคคลพันโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย

         พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

    ๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


พ.ต.ท.ฉลอง  เกิดโมลี

นวท.(สบ ๓)หน.พฐ.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.หญิง อัจฉรี  วิลากุล

นวท.(สบ ๓)พฐ.จว.สุรินทร์

                  

                 พ.ต.ท.นิรุตติ   แสนทวีสุข         ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง วรางคณา   เที่ยงธรรม

       นวท.(สบ ๒)พฐ.จว.สุรินทร์                   นวท.(สบ ๒)พฐ.จว.สุรินทร์

                    

ร.ต.ท.นรินทร์   กระจ่างทอง                  ร.ต.ท.สามารถ  เฉลาชัย

     รอง สว.(อก.)พฐ.จว.สุรินทร์                  รอง สว.(อก.) พฐ.จว.สุรินทร์

             

ร.ต.ท.สมหมาย  พรหมสา                ร.ต.ต.ชำนาญ   นภาคเวชน์

รอง สว.(อก.)พฐ.จว.สุรินทร์               รอง สว.(อก.)พฐ.จว.สุรินทร์

             

ร.ต.ต.รักษ์พล  ไชยหาญ                   ว่าที่ ร.ต.ต.ถวัลย์  สุระศร

รอง สว.(อก.)พฐ.จว.สุรินทร์                รอง สว.(อก.)พฐ.จว.สุรินทร์

 

 

 

 
 

Back to Top