พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

                  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอื่น ๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบแต่ละจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน

         ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

    ๓. ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

    ๔. ตรรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ

          ยาเสพติด และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในระบบเครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

          กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

   ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย บุคคลพันโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย

         พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

    ๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


พ.ต.ท.หญิง วิชญานันต์  เทียมสุวรรณ

นวท.(สบ3)หน. พฐ.จว.อุบลราชธานี

            

     พ.ต.ท.สันติรักษ์  มงคลนำ         พ.ต.ท.หญิง วิมลศิริ   อมรไชย

  นวท.(สบ3) พฐ.จว.อุบลราชธานี      นวท.(สบ3) พฐ.จว.อุบลราชธานี 

      

พ.ต.ท.หญิง  กาญจนา   แสวงศรี         พ.ต.ท.หญิง  ราตรี    เล่งน้อย

 นวท.(สบ2) พฐ.จว.อุบลราชธานี        นวท.(สบ2) พฐ.จว.อุบลราชธานี

          

   ร.ต.ท.วิชัย    แร่ไธสง                 ร.ต.ท.วสันต์    ไวว่อง             ร.ต.ท.อุดมศักดิ์   อินทจักร์

รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบลฯ       รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบล       รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบล

          

ร.ต.ท.ธีระทัศน์   แก้วศาล         ร.ต.ท.ยุทธภูมิชัย   ไพรเลียง         ร.ต.ท.บุญเรือง   ใจสมศรี

รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบลฯ       รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบล       รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบล

          

ร.ต.ท.สมพงษ์   รังวัดสา            ร.ต.ต.สำนวน  โทณะกุล          ร.ต.ต.ปรีชา   ประคองยศ

รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบลฯ       รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบล       รอง สว.(อก.) พฐ.จว.อุบล

 

 

 

 

 

 
 

Back to Top