พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอื่น ๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบแต่ละจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน

         ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

    ๓. ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

    ๔. ตรรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ

          ยาเสพติด และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในระบบเครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

          กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

   ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย บุคคลพันโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย

         พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

    ๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พ.ต.ท.หญิงจิรนันท์  ธนะสิงห์

นวท. (สบ 3)พฐ.จว.ยโสธร

พ.ต.ท.ศุภกฤษ  ทองลิ่ม

นวท. (สบ 3)พฐ.จว.ยโสธร

พ.ต.ต.จุลเดช  ว่องไว

นวท. (สบ 2)พฐ.จว.ยโสธร

ร.ต.อ.หญิงวารี  แสงแสน

นวท. (สบ 1)พฐ.จว.ยโสธร

ร.ต.ต.ไกรศร  บุตรเรือง

รอง สว.อก.พฐ.จว.ยโสธร

 

 

 
 

Back to Top