พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานตรวจเอกสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอย และเงิยานหลักฐนตราปลอมแปลง

โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

        ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

        ๒. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในดคีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์

        ๓. ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

        ๔. ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

        ๕. ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่าง ๆ

        ๖. ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน

        ๗. ตรวจพิสูจน์สารเคมี

        ๘. ตรวจพิสูจน์สี

        ๙.  ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางเคมี เช่น คราบน้ำมันเชื้อเพลิงสารเคมีไวไฟ

      ๑๐.  ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายพัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ

      ๑๑.  ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

     ๑๒.  ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

     ๑๓.  ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและเส้นใย

    ๑๔.  ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ เช่น สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ

    ๑๕. ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟิสิกส์

    ๑๖. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ - ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

    ๑๗. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

Back to Top