พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานและของกลางในคดีต่าง ๆ

ซึ่งเป็นงานตวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา

    ๓. ตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์

    ๔. ตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ

    ๕. ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

    ๖.  ตรวจเปรียบเทียบเส้นผม เส้นขนมนุษย์

    ๗. ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)

    ๘. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ - ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

    ๙. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

Back to Top