พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิธี  การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุน

ตรวจชนิดขนาดอาวุธปืน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

        ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

        ๒. ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

        ๓. ตรวจหาเขม่าปืนที่มือศพ และบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ต้องสงสัย

        ๔. ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุนปืน

        ๕. ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของ และตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุ

             ว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่

        ๖. ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้า และวัตถุพยานอื่น ๆ

        ๗. ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธปืนที่ต้องสงสัยหรือไม่

        ๘. ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่

             เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้หรือไม่

        ๙.  ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน

      ๑๐.  ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไข เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจำปืน

      ๑๑.  ตรวจเปรียบเทียบร่องรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟัน และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับ

              รอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่ 

     ๑๒.  ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติ และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน

              และปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ

     ๑๓.  ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้ภายในมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องมือ

              แต่ละชนิด

    ๑๔.  ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ - ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

    ๑๕. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 
 

Back to Top