พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

     ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

    ๓. ตรวจพิสูจน์จุดลักษณะสำคัญพิเศษของลายนิ้วมือ  ฝ่ามือ  และฝ่าเท้าแฝง

    ๔. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง  กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และ ฝ่าเท้าตัวอย่าง  เพื่อยืนยัน     ตัวบุคคล

    ๕. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปัญหา  กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ   และฝ่าเท้าตัวอย่าง ในคดีแพ่งและคดีอาญา

    ๖.  ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ

    ๗. รวบรวมจัดทำสารบบลายนิ้วมือ  ฝ่ามือ  และฝ่าเท้าแฝง

    ๘. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ - ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

    ๙. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

Back to Top