พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ

ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบ

หมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย จับเท็จ สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

        ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

        ๒. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในดคีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์

        ๓. ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

        ๔. ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

        ๕. ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่าง ๆ

        ๖. ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน

        ๗. ตรวจพิสูจน์สารเคมี

        ๘. ตรวจพิสูจน์สี

 
 

Back to Top