พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

          หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานและของกลางในคดี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

    ๒. ตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

    ๓. ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    ๔. ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์

    ๕. ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

    ๖. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ - ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

    ๗. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

Back to Top